अग्निशमन सेवा

Select Location

Showing 1-20 of 40 अग्निशमन सेवा

 • नरिमन पॉईंट अग्निशमन केंद्र

  •   
  • एस. एन. तळेकर
  •   
  • जगन्नाथराव भोसले रोड, सारंग इमारती जवळ, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०००३८.
  •   
  • 101, 022-288278
 • कुलाबा अग्निशमन केंद्र

  •   
  • के. घाडीगावकर
  •   
  • शहीद भगत सिंग रोड जंक्शन, नारायण आत्माराम सावंत रोड, कुलाबा, मुंबई - ४००००५.
  •   
  • 101, 022-220436
 • फोर्ट अग्निशमन केंद्र

  •   
  • के. घाडीगावकर
  •   
  • रुस्तम सिधवा रोड, फोर्ट, मुंबई - ४००००१.
  •   
  • 101, 022-226119
 • इंदिरा डॉक्स अग्निशमन केंद्र

  •   
  • एम. आर. सुर्वे
  •   
  • कर्नाक बंदर, इंदिरा डॉक्स, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, माझगाव, मुंबई - ४००००१.
  •   
  • 101, 022-226115
 • मेमनवाडा अग्निशमन केंद्र

  •   
  • डी. व्ही. सावंत
  •   
  • सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, मेमोनवाडा रोड जंक्शन, मुंबई - ४००००३.
  •   
  • 101, 022-234788
 • मांडवी अग्निशमन केंद्र

  •   
  • एम. आर. सुर्वे
  •   
  • सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, दाना बंदर, मांडवी, मुंबई - ४००००९.
  •   
  • 101, 022-237166
 • मेमनवाडा अग्निशमन केंद्र

  •   
  • डी. व्ही. सावंत
  •   
  • सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, मेमोनवाडा रोड जंक्शन, मुंबई - ४००००३.
  •   
  • 101, 022-234788
 • गोवालिया टॅंक अग्निशमन केंद्र

  •   
  • एम. एम. देसाई
  •   
  • नाना चौक, ऑगस्ट क्रांती रोड, पपनस वाडी, ग्रांट रोड, मुंबई - ४००००७.
  •   
  • 101, 022-238060
 • भायखळा अग्निशमन केंद्र

  •   
  • के. आर. यादव
  •   
  • बापूराव जगताप रोड, शेख हाफिजउद्दीन रोड, भायखळा मुंबई - ४००००८.
  •   
  • 101, 022-230761
 • वडाळा अग्निशमन केंद्र

  •   
  • पी. जी. मुंडे
  •   
  • अँटॉप हिल अग्निशमन ठाणे, सेक्टर नं ७, सी. जी. एस. कॉलनी जवळ, मुंबई - ४०००३७.
  •   
  • 101, 022-241320
 • रावळी कॅम्प अग्निशमन केंद्र

  •   
  • एस. जी. जायभाये
  •   
  • इमारत क्र. ३, सेक्टर 'सी', सरदार नगर नं. ४, डॉ. मुकुंदराव आंबेडकर मार्ग, मुंबई - ४०००३७.
  •   
  • 101, 022-240778
 • दादर अग्निशमन केंद्र

  •   
  • आर. बी. पाटील
  •   
  • डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर रोड, जुनी चाळ चाल, दादर (पूर्व), मुंबई - ४०००१४.
  •   
  • 101, 022-241342
 • शिवडी अग्निशमन केंद्र

  •   
  • डी. एस. पाटील
  •   
  • शिवडी अग्निशमन सेवा केंद्र, शिवडी (पूर्व), मुंबई - ४०००३३.
  •   
  • 101, 022-237757
 • शिवाजी पार्क अग्निशमन केंद्र

  •   
  • डी. डी. पाटील
  •   
  • प्रकाश कोटणीस रोड, माहीम (पश्चिम), मुंबई - ४०००१६.
  •   
  • 101, 022-244572
 • धारावी अग्निशमन सेवा

  •   
  • पी. संदीकर
  •   
  • १२/एफ, राजश्री शाहू नगर, धारावी, मुंबई - ४०००१७.
  •   
  • 101, 022-240778
 • वरळी अग्निशमन केंद्र

  •   
  • व्ही. एन. सांगळे
  •   
  • डॉ. ऍनी बेझंट रोड, जंक्शन नरिमन रोड, वरळी, मुंबई - ४०००२५.
  •   
  • 101, 022-243001
 • कमानी अग्निशमन केंद्र

  •   
  • सर्जेराव बंडगर
  •   
  • लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, विद्याविहार सोसायटी, कुर्ला, मुंबई - ४०००७०.
  •   
  • 101, 022-250392
 • चेंबूर अग्निशमन केंद्र

  •   
  • पी. आर. परुळेकर
  •   
  • चेंबूर नाका बस स्टॉप जवळ, गणेश नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई - ४०००२४.
  •   
  • 101, 022-252248
 • देवनार अग्निशमन केंद्र

  •   
  • आर. बी. घाडगे
  •   
  • देवनार म्युनसिपल कॉलनी, गोवंडी(पूर्व), मुंबई - ४०००८८.
  •   
  • 101, 022-255633
 • चेंबूर नाका अग्निशमन केंद्र

  •   
  • पी. आर. परुळेकर
  •   
  • चेंबूर नाका बस स्टॉप जवळ, गणेश नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई - ४०००२४.
  •   
  • 101, 022-252248