Dashavtari play staged at Anandwadi

 Malad West
Dashavtari play staged at Anandwadi
Dashavtari play staged at Anandwadi
See all
Malad West, Mumbai  -  

Dindoshi – The Konkan (Malwani) Ekta Mandal organised a 'Daivyog Dashavtari' play at Anandwadi in Kurar village here. MLA Sunil Prabhu, ‘Tezaab’ director N. Chandra, health committee chairman Prashant Kadam, Vishnu Sawant, Pooja Chauhan, Krishna Desai, Prabhakar Rane, Mandal president Sachin Kadam, secretary Sandip Wakkar, Prakash Parab, Bhai Sawant, Prakash Akerkar, Raul Maharaj, Prakash Bange and many others were present on this occasion.

Loading Comments